ESF Projecten

Projecten met financiële steun van :


Lopende Projecten


MOEF! Selab

Lokaal Partnerschap voor kwetsbare jongeren

De ESF-oproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Selab deed een uitvoerige bevraging bij de OCMW’s, VDAB, politie, agentschap integratie en inburgering, De Stip vzw, … om de drempels bij deze doelgroep in kaart te brengen. Met deze informatie, bracht Selab partners bij elkaar ten einde een projectaanvraag in te dienen. ESF keurde MOEF! Selab goed.

Partners

Met MOEF! bouwen we in partnerschap met Emino vzw, Arktos vzw en het CAW een lokale dienstverlening uit met oog op het bereiken en versterken van jongeren tussen 18 en 30 jaar. De focus op deze doelgroep is nieuw en vraagt een gerichte aanpak. Via individuele en groepstrajecten gaat het samenwerkingsverband aan de slag met de gedetecteerde drempels waar jongeren in deze leeftijdscategorie tegenaan lopen. Het partnerschap is dan ook zo uitgebouwd dat er voldoende en diverse expertise aanwezig is om maatgericht te kunnen werken. Daar waar een hiaat is in de hulpverlening zoals het ontbreken van hulpverleningsorganisaties m.b.t. verslavingsproblematieken, zetten we stappen om lokaal een aanbod te ontwikkelen. Hiervoor werden de organisaties LOGO en Vagga betrokken. Met MOEF Selab wensen we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen te gaan door letterlijk de handen in elkaar te slaan.

Wat betekent dit voor onze regio?
  • aantrekken en ontwikkelen van expertise.
  • partnerschap beoogt 104 jongeren op jaarbasis te begeleiden.
  • concrete samenwerking met VDAB rond doelgroep jongeren.

Met MOEF gaan we een stap verder en bieden we een aanvulling aan het bestaande aanbod. De individuele begeleiding kan intenser opgezet worden. Groepstrajecten waarbij via ervaringsleren aan zelfontplooiing kan worden gedaan etc. Verder is het partnerschap flexibel. Wanneer we merken dat er specifieke acties vereisen om de jongeren nog beter te bedienen kunnen we het aanbod verruimen.

MOEF! Selab loopt van 1/04/2021 tot 31/12/2022.

Logo Selab

Met steun van ESF en VCF:

  • Bijdrage vanuit ESF: 155 021,95 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 155 021,95 euro

STROOM T

Stroom T is een voortraject voor mensen die bij het sociaal huis aankloppen voor ondersteuning bij het zoeken naar werk.  De T staat voor Tewerkstelling en Toekomst. Zowel voor de cliënt als de arbeidstrajectbegeleider van het sociaal huis is het belangrijk meer zicht te hebben op zijn kwaliteiten, zijn tewerkstellingsmogelijkheden en de werking van de arbeidsmarkt. 

Stroom T is een groepstraject van 4 maanden waarbij de eerste maand met de deelnemer individueel gewerkt wordt om de verwachtingen en doelen rond Stroom T helder te krijgen.  Vanaf de tweede maand komen de deelnemers wekelijks anderhalve dag samen.  Door middel van reflectiesessies, bedrijfsbezoeken, sollicitatietraining en een assessment willen we de zelfredzaamheid van de deelnemer in de verschillende levensdomeinen verhogen zodat een duurzame tewerkstelling een haalbare kaart wordt.

Selab organiseert 6 trajecten voor 6 tot 8 deelnemers.

Onze partners zijn de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Stabroek, Schoten en Wuustwezel en Emino vzw.

Het project loopt van 1/10/2019 tot 31/12/2023


Afgelopen projecten


spoor w

Spoor W (welzijn – werk) is een voortraject op wijk-werken.  Selab begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De begeleiding is een combinatie van groepssessies en individuele begeleiding. Spoor W is een samenwerking tussen Selab – Open School en Emino. De OCMW’s die in Selab –wijk-werken zijn gestapt, kunnen toeleiden naar Spoor W. 

Het project liep van 1/1/2018 tot 31/12/2019. 


plan a

Begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De trajecten duren 9 maanden waarvan 6 maanden met focus op sociale activering en 3 maanden professionele activering. Hiervoor worden 48 mensen door de OCMW’s toegeleid. Dit project loopt in samenwerking met Basiseducatie en Emino vzw.

Dit project liep van 15/08/2016 tot 15/08/2018.


Streekplatform voorkempen

Selab is mede trekker van het ESF project: “Vernieuwd streekbeleid Antwerpse Voorkempen.”  Verschillende actoren binnen deze streek hebben beslist om op een vernieuwende manier samen te werken en via dit dossier tot een aantal acties te komen die de fietsmobiliteit in de streek aanmoedigen. Dit thema heeft een verbindend effect op de hele regio. Vanuit deze samenwerking wensen we op een directe en projectmatige manier zaken uit te werken die de sociale cohesie en arbeidsmarkt ten goede komen.

Via dit project beogen we sociale tewerkstelling in zijn brede vorm te koppelen aan acties ter bevordering van de fietsmobiliteit. Volgende acties werden geformuleerd; Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen, fietspunten en fietshubs, uitleendienst fietsen.  Al deze acties kunnen gelinkt worden met sociale leveranciers (maatwerk, LDE, arbeidszorg, art.60, wijkwerken, …).

Dit project wordt uitgevoerd door IGEAN in partnerschap met Provincie Antwerpen, Kina pv, Selab en 15 lokale besturen uit de regio.

met steun van