ESF Projecten

Projecten met financiële steun van :


Lopende Projecten


Lokaal Partnerschap MODO

Lokaal Partnerschap voor kwetsbare personen

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen‘ samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk. Alle informatie rond dit thema vind je op de website van Europa WSE.

Partners

Na het aflopen van onze projecten Stroom T en MOEF! Selab, blijven we inzetten op  kwetsbare personen met complexe hulpvragen. Dit doen we met de oprichting van een nieuw partnerschap, waarbij we deze kwetsbare personen integrale begeleiding bieden, met als doel stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. 

Samen met onze partners Emino, Arktos, Emmaüs, In-Z, CAW/JAC, VDAB, VVSG, Ligo en de lokale besturen hebben we brede expertise in huis om de deelnemers te ondersteunen.

Er worden zowel groeps- als individuele begeleidingen aangeboden, afhankelijk van de keuze en noden van de deelnemer. Daarnaast hebben de deelnemers ook de mogelijkheid om tijdens hun traject deel te nemen aan een assessment. Hierbij voert men opdrachten uit waaruit de sterke punten en werkpunten naar boven komen.

Tal van organisaties (VDAB, Sociaal Huis, CLB, …) kunnen personen toeleiden naar het project.
Ook kunnen personen zichzelf aanmelden voor begeleiding.  

Het nieuwe partnerschap krijgt de toepasselijke naam:

Wat zijn de beoogde resulaten van MODO?
  • Aantrekken en ontwikkelen van expertise.
  • MODO beoogt 90 personen op jaarbasis te begeleiden.
  • MODO streeft naar doorstroompercentage van 20% naar tewerkstelling.

MODO loopt van 1/01/2024 tot 31/12/2029.

Met steun van ESF en VCF:

  • Bijdrage vanuit ESF: 1.308.429,97 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 981.322,48 euro


Afgelopen projecten

STROOM T

Stroom T was een voortraject voor mensen die bij het sociaal huis aankloppen voor ondersteuning bij het zoeken naar werk.  De T staat voor Tewerkstelling en Toekomst. Zowel voor de cliënt als de arbeidstrajectbegeleider van het sociaal huis is het belangrijk meer zicht te hebben op zijn kwaliteiten, zijn tewerkstellingsmogelijkheden en de werking van de arbeidsmarkt. 

Stroom T was een groepstraject van 4 maanden waarbij de eerste maand met de deelnemer individueel gewerkt werd om de verwachtingen en doelen rond Stroom T helder te krijgen.  Vanaf de tweede maand kwamen de deelnemers wekelijks anderhalve dag samen.  Door middel van reflectiesessies, bedrijfsbezoeken, sollicitatietraining en een assessment wilden we de zelfredzaamheid van de deelnemer in de verschillende levensdomeinen verhogen zodat een duurzame tewerkstelling een haalbare kaart wordt.

Selab organiseerde 6 trajecten voor 6 tot 8 deelnemers.

Onze partners waren de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Stabroek, Schoten en Wuustwezel en Emino vzw.

Het project liep van 1/10/2019 tot 31/12/2023


MOEF! Selab

Lokaal Partnerschap voor kwetsbare jongeren

De ESF-oproep 528 “Lokale partnerschappen voor jongeren” wilde de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wilde daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wilde ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Selab deed een uitvoerige bevraging bij de OCMW’s, VDAB, politie, agentschap integratie en inburgering, De Stip vzw, … om de drempels bij deze doelgroep in kaart te brengen. Met deze informatie, bracht Selab partners bij elkaar ten einde een projectaanvraag in te dienen. ESF keurde MOEF! Selab goed.

Partners

Met MOEF! bouwden we in partnerschap met Emino vzw, Arktos vzw en het CAW een lokale dienstverlening uit met oog op het bereiken en versterken van jongeren tussen 18 en 30 jaar. De focus op deze doelgroep was nieuw en vroeg een gerichte aanpak. Via individuele en groepstrajecten ging het samenwerkingsverband aan de slag met de gedetecteerde drempels waar jongeren in deze leeftijdscategorie tegenaan lopen. Het partnerschap was dan ook zo uitgebouwd dat er voldoende en diverse expertise aanwezig is om maatgericht te kunnen werken. Daar waar een hiaat was in de hulpverlening zoals het ontbreken van hulpverleningsorganisaties m.b.t. verslavingsproblematieken, zetten we stappen om lokaal een aanbod te ontwikkelen. Hiervoor werden de organisaties LOGO en Vagga betrokken. Met MOEF Selab wensten we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen te gaan door letterlijk de handen in elkaar te slaan.

Wat betekent dit voor onze regio?
  • aantrekken en ontwikkelen van expertise.
  • partnerschap beoogt 104 jongeren op jaarbasis te begeleiden.
  • concrete samenwerking met VDAB rond doelgroep jongeren.

Met MOEF gingen we een stap verder en bieden we een aanvulling aan het bestaande aanbod. De individuele begeleiding kon intenser opgezet worden. Groepstrajecten waarbij via ervaringsleren aan zelfontplooiing kon worden gedaan etc. Verder was het partnerschap flexibel. Wanneer we merkten dat er specifieke acties vereisen om de jongeren nog beter te bedienen konden we het aanbod verruimen. Zo werden een expert ASS en twee klinisch psychologen betrokken.

MOEF! Selab liep van 1/04/2021 tot 31/12/2023.

Met steun van ESF en VCF:

  • Bijdrage vanuit ESF: 155 021,95 euro
  • Bijdrage vanuit VCF: 155 021,95 euro


Spoor W

Spoor W (welzijn – werk) is een voortraject op wijk-werken.  Selab begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De begeleiding is een combinatie van groepssessies en individuele begeleiding. Spoor W is een samenwerking tussen Selab – Open School en Emino. De OCMW’s die in Selab –wijk-werken zijn gestapt, kunnen toeleiden naar Spoor W. 

Het project liep van 1/1/2018 tot 31/12/2019. 


Plan A

Begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De trajecten duren 9 maanden waarvan 6 maanden met focus op sociale activering en 3 maanden professionele activering. Hiervoor worden 48 mensen door de OCMW’s toegeleid. Dit project loopt in samenwerking met Basiseducatie en Emino vzw.

Dit project liep van 15/08/2016 tot 15/08/2018.


Streekplatform voorkempen

Selab is mede trekker van het ESF project: “Vernieuwd streekbeleid Antwerpse Voorkempen.”  Verschillende actoren binnen deze streek hebben beslist om op een vernieuwende manier samen te werken en via dit dossier tot een aantal acties te komen die de fietsmobiliteit in de streek aanmoedigen. Dit thema heeft een verbindend effect op de hele regio. Vanuit deze samenwerking wensen we op een directe en projectmatige manier zaken uit te werken die de sociale cohesie en arbeidsmarkt ten goede komen.

Via dit project beogen we sociale tewerkstelling in zijn brede vorm te koppelen aan acties ter bevordering van de fietsmobiliteit. Volgende acties werden geformuleerd; Een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen, fietspunten en fietshubs, uitleendienst fietsen.  Al deze acties kunnen gelinkt worden met sociale leveranciers (maatwerk, LDE, arbeidszorg, art.60, wijkwerken, …).

Dit project wordt uitgevoerd door IGEAN in partnerschap met Provincie Antwerpen, Kina pv, Selab en 15 lokale besturen uit de regio.

met steun van