WIE ZIJN WE

Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. Selab neemt de regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Wat doen we

Selab formuleerde zes beleidsdoelstellingen die worden ingevuld met projecten en acties.

Netwerken

Selab wil het werkveld van de sociale economie in de regio versterken door samenwerking te stimuleren en faciliteren, kennis te delen en sociale tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen. Door het opzetten van netwerken bereiken we diverse partners.

Vorming

We zetten in op vorming voor kansengroepen en begeleiders met behulp van de expertise aanwezig in onze regio. We organiseren vormingstrajecten die een grotere en kwalitatievere aanwerving en doorstroom tot gevolg hebben.

Tewerkstelling

Tewerkstelling van kansengroepen verhogen is een grote uitdaging voor onze regio. Het aanbod van sociale economie diversifiëren waardoor een breder en grotere doelgroep aangesproken kan worden. Selab ondersteunt projecten en organisaties die nieuwe tewerkstelling genereren.

samenwerking

De afstand verkleinen tussen tewerkstellingsinitiatieven onderling, de gemeenten en de reguliere bedrijven. De nieuwe regelgeving maatwerk en lokale diensteneconomie zet voornamelijk in op doorstroom van sociale naar reguliere arbeidsmarkt. Selab wil door informatiedeling en samenwerking tussen NEC en SEC een betere afstemming bekomen waardoor de kans op doorstroom vergroot.

sociaal ondernemen

Lokale Besturen kunnen door duurzame en sociale criteria op te nemen in overheidsopdrachten hun impact op de lokale sociale tewerkstelling vergroten. Selab ondersteunt lokale besturen en reguliere bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

expertisedeling

Selab kiest voor een actieve regierol sociale economie. We trachten aan lokale noden een sociaal economisch antwoord te bieden. Dit kunnen we alleen maar door te experimenteren, te leren en expertise te delen. We zijn dan ook niet voor niets een sociaal economisch labo ...

Selab behaalde de kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie (o.b.v. Qfor WSE)