Wie zijn we?

Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie. Selab staat voor sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. Selab neemt de regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Wat doen we?

Selab formuleerde zes beleidsdoelstellingen die worden ingevuld met projecten en acties.

Netwerking

Selab wil het werkveld van de sociale economie in de regio versterken door samenwerking te stimuleren en faciliteren, kennis te delen en sociale tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen. Door het opzetten van netwerken bereiken we diverse partners.

Vorming

We zetten in op vorming voor kansengroepen en begeleiders met behulp van de expertise aanwezig in onze regio. We  organiseren vormingstrajecten die een grotere en kwalitatievere aanwerving en doorstroom tot gevolg hebben.

Tewerkstelling

Tewerkstelling van kansengroepen verhogen is een grote uitdaging voor onze regio. Het aanbod van sociale economie diversifiëren waardoor een breder en grotere doelgroep aangesproken kan worden. Selab ondersteunt projecten en organisaties die nieuwe tewerkstelling genereren.

Samenwerking

De afstand verkleinen tussen tewerkstellingsinitiatieven onderling, de gemeenten en de reguliere bedrijven. De nieuwe regelgeving maatwerk en lokale diensteneconomie zet voornamelijk in op doorstroom van sociale naar reguliere arbeidsmarkt. Selab wil door informatiedeling en samenwerking tussen NEC en SEC een betere afstemming bekomen waardoor de kans op doorstroom vergroot.

Sociaal ondernemen

Lokale Besturen kunnen door duurzame en sociale criteria op te nemen in overheidsopdrachten hun impact op de lokale sociale tewerkstelling vergroten. Selab ondersteunt lokale besturen en reguliere bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Expertisedeling

Selab kiest voor een actieve regierol sociale economie. We trachten aan lokale noden een sociaal economisch antwoord te bieden. Dit kunnen we alleen maar door te experimenteren, te leren en expertise te delen. We zijn dan ook niet voor niets een sociaal economisch labo ...

Projecten

Wijk-werken Selab
Vanaf 1 januari 2018 organiseert Selab ‘wijk-werken’. Deze tewerkstellingsmaatregel geeft aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaringen op te doen. Zo kunnen ze enkele uren per week klusjes en activiteiten uitvoeren gedurende maximum 12 maanden.

Voor de veelgestelde vragen rond wijk-werken kan u terecht op onze Faq.

Scoop Sociaal
Selab biedt de lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie rond sociaal aankopen. Lokale Besturen kunnen via overheidsopdrachten hun impact op lokale sociale tewerkstelling vergroten. Scoop Sociaal brengt mensen samen om concrete projecten uit te werken die resulteren in innoverende samenwerkingsverbanden tussen sociale ondernemingen, opleidingscentra, onderwijs, reguliere bedrijven, ...

Plan A - ESF Project
Begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De trajecten duren 9 maanden waarvan 6 maanden met focus op sociale activering en 3 maanden professionele activering. Hiervoor worden 48 mensen door de OCMW's toegeleid. Dit project loopt in samenwerking met Basiseducatie en Emino vzw.

Route S 

Met 'Route S' willen we de beproefde brede schoolmethodiek toepassen binnen onze regio. We beogen een ruim samenwerkingsverband tussen scholen, buurt, welzijnsactoren, vrijetijdsorganisaties, lokaal bestuur en sociale economie dat verbindingen legt tussen binnen- en buitenschools leren teneinde om maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen te realiseren. Hoofddoel is het vergroten van de sociale participatie en ontwikkelingskansen van kinderen én medewerkers brede school. Dat gebeurt op een inclusieve manier.

Spoor W - ESF 

Spoor W (welzijn - werk) is een voortraject op wijk-werken.  Selab begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een kwalificerende opleiding. De begeleiding is een combinatie van groepssessies en individuele begeleiding. Spoor W is een samenwerking tussen Selab - Open School en Emino. De OCMW’s die in Selab –wijk-werken zijn gestapt, kunnen toeleiden naar Spoor W. Het project loopt van 1/1/2018 tot 31/12/2019. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Stuur ons een mailtje en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Contacteer ons

Voor vragen kan u terecht bij:

Greet Patho

Algemeen coördinator
greet.patho@selab.be
+ 32 (0) 473 85 40 19

Barbara Léonard

Projectmedewerker vorming

barbara.leonard@selab.be

+ 32 (0) 472 55 49 16

Deskundige wijkwerken
+ 32 (0)470 56 44 78

Copyright 2015 / Selab